در دنیای تجارت ، موفقیت بدون داشتن استراتژی برای شرکت دشوار است. به همین دلیل است که بسیاری از شرکت ها استراتژی های تجاری را توسعه می دهند. بنابراین ، استراتژی نام تجاری چیست؟ این راهی است که یک شرکت می تواند از منابع موجود خود برای توسعه اهداف تجاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کند. اگر این کار را درست انجام دهید ، یک استراتژی برند می تواند مزایای عمده ای برای شرکت شما داشته باشد.